Privacy policy

Politika privatnosti 


www.Mylan.rs (u daljem tekstu “Internet stranica”) je internet  stranica kojom upravlja Predstavništvo BGP Products  Operations Switzerland GmbH ,  , sa sedištem u _Bulevaru Mihajla Pupina 115 d, N.Beograd, matični broj 29027161 Društvo je posvećeno  zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti. To je politika privatnosti Društva. Ukoliko smatrate da Društvo nije poštovalo ovu politiku, treba da nas odmah kontaktirate putem email-a na adresu dataprivacy@mylan.com, a mi ćemo pokušati da rešimo Vaše dileme.> Politika predstavlja osnovu na bazi kojih Društvo prikuplja bilo koje lične podatke od Vas i na podatke koje nam Vi dostavite, a obrađuju se sa naše strane. Molimo Vas pročitajte sledeće pažljivo da biste razumeli naše stavove i praksu u pogledu Vaših ličnih podataka i način na koji će biti tretirani od strane Društva. Ulaskom i upotrebom Internet stranice Vi dajete pristanak na ovu Politiku privatnosti i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) i relevantnim izmenama (“Zakon”) dajete svoju saglasnost na obrađivanje Vaših ličnih podataka u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Društvo obrađuje lične podatke u periodu koji je potreban za svrhe administracije Internet stranice ili do Vašeg povlačenja pristanka na Politiku privatnosti, osim ako je drugačije propisano Zakonom. Za potrebe Zakona, rukovalac podataka je Predstavništvo BGP Products Operations Switzerland GmbH Ova politika privatnosti ispunjava sve uslove koji su propisane relevantnim zakonodavstvom. Za potrebe ove politike, lični podaci (kao što su definisani u Zakonu) imaju isto značenje kao lične informacije, odnosno informacije o individualcu koji je podoban/podobna identifikaciji.

1. Koje informacije možemo prikupljati od Vas?
Mi možemo prikupljati, čuvati i obrađivati sledeće podatke o Vama:

1. detalje o Vašim posetama Internet stranici, uključujući, ali se ne ograničavajući na: podatke o prenosu podataka, podatke o lokaciji i druge podatke koji se tiču komunikacije, informacije o Vašem računaru;

2. informacije koje nam Vi dostavite u svrhu prijavljivanja za usluge Društva, Vaš poslati materijal, zahtev za dodatnim uslugama i/ili prijava za poziciju zaposlenja kod nas (uključujući, ali se ne ograničavajući na: Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona i email adresu); 

3. informaciju koju nam Vi prosledite ispunjavanjem bilo kog formulara na našoj Internet stranici ili ako nam se obratite sa komentarima ili posebnim zahtevima (uključujući, ali ne ograničavajući se na: ime i prezime, adresu, broj telefona i email adresu). Društvo može od Vas takođe tražiti informacije kada prijavite problem sa Internet stranicom;

4. u slučaju da kontaktirate Društvo, možemo čuvati podatke o toj korespondenciji;

5. Društvo može takođe od Vas tražiti da popunite istraživačke upitnike koje koristimo za potrebe istraživanja, iako ne morate da odgovorite na takve upitnike.

2. IP adrese i „kolačići“
Društvo može prikupljati podatke o Vašem računaru, uključujući i podatak o Vašoj IP adresi, kada je to moguće, operativnom sistemu i tipu pretraživača, za potrebe administracije sistema. Ovo su statistički podaci o korisničkim pretraživačkim sklonostima i obrascima i ne predstavljaju Vašu identifikaciju kao individue. U meri u kojoj ovaj tip podataka može predstavljati lične podatke, oni se mogu upotrebiti isključivo za potrebe administracije Internet stranice i ne mogu biti prosleđeni za bilo kakve svrhe, osim za opisanu svrhu na ovoj Internet stranici.

Ova Internet stranica upotrebljava „kolačiće“. Upotrebom ovog Internet sajta, saglašavate se sa upotrebom „kolačića“ u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Ova Internet stranica upotrebljava „sesijske kolačiće“ koji se automatski brišu na kraju korisničke sesije, kada se pretraživač ugasi.

Društvo može upotrebljavati „kolačiće“ za:

  • unapređivanje rada Internet stranice
  • analizu upotrebe Internet stranice i statistiku
  • administraciju ove Internet stranice

„Kolačići“ ne prikupljaju bilo kakve lične ili druge podatke o korisniku, koji bi mogli da ga identifikuju.

3. Za koju svrhu možemo upotrebiti Vaše lične podatke

Društvo može upotrebiti zadržane podatke o Vama na sledeći način:
1. za administraciju ove Internet stranice
2. za statističke potrebe radi poboljšanja ove Internet stranice
3. da Vam prosledimo informacije koje ste tražili od Društva ili za koje Društvo smatra da Vas mogu interesovati, kada ste pristali da budete kontaktirani za takve svrhe.
4. za potrebe rešavanja Vaših upita i prijava koje ste podneli putem formulara na ovoj Internet stranici;
5. da bismo obezbedili da sadržaj Internet stranice bude prezentovan prema Vama i na Vašem računaru na najefikasniji način;
6. da bismo ispunili naše obaveze koje nastanu iz bilo kojih ugovora koje smo sklopili sa Vama;
7. da bismo Vam omogućili da učestvujete u interaktivnim sadržajima naše usluge, kada izaberete da učestvujete;
8. da bismo Vas obavestili o izmenama naših usluga.
4. Dostava podataka
Društvo neće prodati, ustupiti ili izdati podatke koje smo prikupili putem Internet stranice, osim pod sledećim uslovima. Možemo dostaviti podatke o ličnosti bilo kom članu naše grupe, odnosno našim filijalama, našoj holding kompaniji i svim njenim filijalama. U slučaju da dostavimo podatke o ličnosti ovim subjektima na gore opisani način, obavestićemo Vas o takvom dostavljanju u skladu sa Zakonom.

Društvo može dostaviti Vaše lične podatke trećim licima:

1. u slučaju da Društvo prodaje bilo koji biznis ili imovinu, u kom slučaju Društvo može dostaviti Vaše lične podatke prodavcu ili kupcu takvog biznisa ili imovine;

2. u slučaju da Društvo ili suštinski najveći deo imovine Društva stekne treće lice, u kom slučaju će lični podaci o korisnicima biti jedan od delova prenete imovine;

3. u meri u kojoj je to zahtevano pravilima bilo kojih vlasti u vezi listinga ili berzi na kojoj se listiraju ili trguje akcijama Društva ili članova grupe kojoj Društvo pripada;

4. u slučaju da je Društvo u obavezi da dostavi Vaše lične podatke kako bi ispunilo bilo koju zakonsku obavezu ili u slučaju sprovođenja ili primene naših uslova korišćenja i bilo kojih drugih sporazuma; ili radi zaštite prava, imovine, sigurnosti Društva, naših korisnika ili drugih. 

Ulaskom i upotrebom Internet stranice dajete Vašu saglasnost na gore navedene uslove.

5. Bezbednost Vaših ličnih podataka
Posvećeni smo obezbeđivanju sigurnosti Vaših  podataka. Nažalost, prenos informacija putem interneta nije potpuno siguran. Društvo će uraditi sve što je u njegovoj moći da zaštiti Vaše lične podatke, ali ne može da garantuje potpunu sigurnost Vaših podataka poslatih Internet stranici; bilo koji prenos podataka se vrši na Vaš sopstveni rizik. Kada Društvo jednom dobije Vašu informaciju, trudiće se da koristi odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bih pokušalo da spreči nezakonit pristup ili neovlaščenu obradu ovih informacija i radi zaštite slučajnog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, izmene ili neovlašćenog pristupa ili dostavljanja podataka i radi zaštite takvih podataka na druge načine.
6. Međunarodni prenos podataka
Podaci koje Društvo prikupi od Vas se mogu  preneti i čuvati, i na odredištima izvan Srbije. Takođe mogu biti obrađivani od strane osoblja, koji rade van Srbije, za Društvo ili za jednog od dobavljača Društva. Dostavljanjem Vaših ličnih podataka, Vi se izričito slažete za ovaj transfer, čuvanje ili obradu. Društvo će preduzeti sve nepohodne korake da obezbedi da Vaši podaci budu tretirani na siguran način i na način predviđen ovom Politikom, kao i u skladu sa Zakonom
7. Izmene Politike privatnosti
Imamo pravo da izmenimo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, postavljanjem nove verzije na našoj internet stranici. Ova Politika privatnosti je poslednji put menjana u Julu 2014.

8. Zahtevi za dostavu informacija i izmene
Možete zahtevati kopiju informacije koju čuvamo o Vama u bilo koje vreme. Dostava takvih informacija trenutno nije podložna plaćanju naknade, ali možemo u bilo koje vreme tražiti naknadu za ovakvu dostavu u visini koja ne prelazi iznos od 770 dinara. Imate pravo da pristipite Vašim podacima i mi ćemo korigovati bilo kakve netačnosti Vaših podataka, na Vaš zahtev.


9. Internet stranice trećih lica
S vremena na vreme možemo omogućiti linkove prema internet stranicama ili drugim organizacijama, isključivo radi Vašeg informisanja. Mi nemamo kontrolu nad sadržajima takvih sajtova ili resursa i ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost u njihovo ime za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati Vašim korišćenjem takvih sadržaja.


10. Kontakt
U slučaju da imate nedoumice u vezi Vaših ličnih podataka ili pitanja u vezi sa upotrebom tih podataka, molimo Vas da kontaktirate dataprivacy@mylan.com i Vaš email će biti prosleđen zaduženom za Odnose sa klijentima.
Poslednji put izmenjeno  12.10.2018.