Odredbe i uslovi

Uslovi korišćenja

Mi smo Predstavništvo BGP Products Switzerland GmbH i mi upravljamo sa www.mylan.rs. Mi smo Društvo registrovano u Republici Srbiji sa sedištem u ul. Bulevaru Mihajla Pupina 115 d , N.Beograd, matični broj (29027161)

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove uslove korišćenja, koji važe za sve koje posete Internet stranicu. Korisnikom će se smatrati svako ko poseti Internet stranicu, koristi ili istražuje je na bilo koji način. Pristupom i korišćenjem ove Internet stranice, vi se slažete sa ovim uslovima i vezani ste njima, uključujući i sve izmene ovih uslova u vremenu Vaše posete. Društvo zadržava pravo da izmeni ove uslove korišćenja u bilo koje vreme bez prethodne najave i ovim putem Vas podstičemo da pregledate uslove korišćenja obzirom da ćete biti obavezani svakom izmenom ovih uslova.

Autorsko pravo

Ako nije drugačije navedeno, autorsko pravo i druga prava intelektualne svojine na Internet stranici (uključujući ne ograničavajući se na fotografije i druge grafičke prikaze) su u vlasništvu Društva ili lica koje Društvo licencira. Pod uslovima navedenim ispod, sva prava koja nisu eksplicitno preneta se zadržavaju kao prava Društva. Bilo kakva upotreba sadržaja sa Internet stranice koja nije u skladu sa ovim odredbama, za bilo kakvu svrhu je zabranjena. U slučaju da prekršite bilo koju odredbu ovih uslova korišćenja, zadržavamo pravo da Vam uskratimo pristup Internet stranici, a u tom slučaju ste u obavezi da bez ikakvih odlaganja uništite svaki preuzet ili odštampani sadržaj sa Internet stranice.

Možete preuzeti i odštampati sadržaje sa ove Internet stranice za sopstvenu upotrebu i možete dostaviti sadržaje trećim licima pod sledećim uslovima: 1. ne menja se sadržaj ili izgled dokumenta sa Internet stranice na bilo kakav način; 2. ne sme se koristiti grafički prikaz sa Internet stranice odvojeno od korespondirajućeg teksta; i 3. žigovi i oznake autorskih prava Društva se pojavljuju na svakoj kopiji.

Niste ovlašćeni da prodajete sadržaje sa Internet stranice niti da ih objavljujete. Preciznije, niste ovlašćeni da pravite duplikate, kopije ili da na drugi način eksploatišete materijale sa Internet stranice za bilo kakvu komercijalnu upotrebu. Dobrodošlo je postavljanje linkova prema Internet stranici, pod uslovom da se postavi link, a ne da se postave sadržaj Internet stranice i pod uslovom da se to čini na takav način da se Vaši korisnici ne dovode u zabludu da je naš sadržaj Vaš ili da naša Internet stranica preporučuju Vašu ili je sa njom povezana. Vaše pravo na postavljanje linka je uslovljeno i na sledeći način: 1. ne možete ukloniti, deformisati ili na bilo koji drugi način izmeniti veličinu ili izgled Mylan znaka; 2. ne možete kreirati okvir ili bilo koji drugi graničnik ili pretraživač oko Internet stranice; 3. ne možete na bilo koji način implicirati da Društvo preporučuje bilo koje proizvode osim sopstvenih proizvoda Društva; 4. ne možete pogrešno predstaviti Vaš odnos sa Društvom niti možete prezentovati bilo koju drugu netačnu informaciju o Društvu; 5. ne možete na bilo koji drugi način koristiti bilo koji Mylan žig predstavljen na Internet stranici bez eksplicitnog pisanog odobrenja Društva; 6. ne možete postavljati link sa internet sajta čiji niste vlasnik; i 7.Vaša internet stranica ne može imate sadržaj koji nije u skladu sa dobrim ukusom, koji je uvredljiv ili kontroverzan, koji krši bilo koje pravo intelektualne svojine ili druga prava bilo koje osobe ili ako sadržaj Vaše internet stranice na drugi način nije u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Društvo eksplicitno zadržava pravo da opozove Vaš link prema Internet stranici u slučaju povrede ovih uslova i pravo da preduzme svaku odgovorajuću aktivnost tim povodom. U obavezi ste da potpuno obeštetite Društvo za bilo kakav gubitak ili štetu pretrpljenu od strane Društva ili bilo koje članice grupe kompanija kojoj Društvo pripada u slučaju povrede ovih odredaba.

Linkovi trećih lica

Ova Internet stranica može sadržati linkove prema internet sajtovima trećih lica, što se čini u svrsi pogodnosti korisnicima Internet stranice. Mylan ne daje bilo kakve garancije, izjave, niti je odgovoran za bilo koju informaciju koja se nalazi na internet sajtu na koji link upućuje.

Odricanje od odgovornosti

Pored činjenice da Društvo preduzima razumne napore da postavi nove i precizne informacije na Internet stranici, Društvo ne daje bilo kakve izjave i garancije bilo koje vrste i ovim putem izričito isključuje takve garancije, bilo da su ekslicitne ili implicitne (uključujući, ali se ne ograničavajući na: bilo kakve implicitne garancije utrživosti, podobnosti za posebnu upotrebu ili neškodljivost) u odnosu na bilo kakve informacije, njihovu preciznost i potpunost ili novost. Vi se saglašavate da je Vaša upotreba Internet stranice i sve što se nalazi na Internet stranici ima karakter upotrebe „u viđenom stanju“. Društvo ne preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo koje greške ili nedostatke u sadržaju Internet stranice. Društvo ne daje bilo kakve garancije: (i) da će Internet stranica ispuniti Vaša očekivanja i zahteve, (ii) da je Internet stranica neprekinuta, osvežena, sigurna i bez grešaka, (iii) da su rezultati koji su preuzeti korišćenjem Internet stranice tačni i pouzdani, (iv) da kvalitet robe ili usluga koji je dostupan na Internet stranice ispunjava Vaša očekivanja, (v) da će svaka greška na Internet stranici biti ispravljena, (vi) da Vaša upotreba Internet stranice ili bilo kog materijala preuzetog sa Internet stranice neće prouzrokovati štetu Vašem računarskom sistemu ili mobilnom uređaju ili da neće nastati gubitak podataka usled preuzimanja takvog materijala.

Pristupom ovoj Internet stranici i njenom upotrebom, korisnik se izričito odriče u meri koja je maksimalno moguća u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima sa važećim izmenama ("ZOO"), prava na naknadu štete koja je prouzrokovana u vezi sa činjenicama navedenim u prethodnom paragrafu.

Ograničenje odgovornosti

Upotrebljavate ovu Internet stranicu na sopstveni rizik. Ni u kom slučaju Društvo, niti njegovi predstavnici, zaposleni, zastupnici, neće biti odgovorni, direktno ili indirektno, za bilo kakve štete u bilo kom vidu, uključujući, ali se ne ograničavajući, na direktne, posebne štete, bilo kakve troškove, izgubljenu dobit, ugovornu kaznu, niti za bilo kakve druge zahteve i troškove koji nastaju iz ili u vezi sa upotrebom ili oslanjanjem na Internet stranicu ili bilo koji drugi Mylan internet sajt ili bilo koji drugi internet sajt na koji se linkom upućuje ili u vezi sa bilo kojom informacijom koja se dobija putem takvog internet sajta ili usled nemogućnosti da se koristi takav internet sajt. Ovo ograničenje uključuje i štetu na Vašoj računarskoj opremi i svaki virus koji može uticati na vašu računarsku opremu ili na drugu imovinu, uključujući i izgubljenu dobit, „goodwill“ ili druge posredne štete (čak iako je Društvu skrenuta pažnja na mogućnost nastanka takvih šteta), ako takva šteta ili gubitak proizlazi iz: (i) upotrebe ili nemogućnosti upotrebe Internet stranice; (ii) troškova nabavke zamenske robe i usluga – substituta, usled bilo koje robe, podataka, informacija, poruka ili usluge koja je dobijena ili koja je preuzeta posredstvom ili od Internet stranice; (iii) neovlašćenog pristupa ili izmene Vaše transmisije ili podataka; (iv) izjava ili ponašanja bilo kog korisnika ili trećeg lica na Internet stranici; (v) Vašeg oslanjanja na sadržaj koji je dostupan putem Internet stranice; ili (vi) bilo koje druge stvari koja se odnosi na Internet stranicu.

U najvećoj mogućoj meri koja je dozvoljena propisima, maksimalna odgovornost Društva i njegovih predstavnika, direktora, zaposlenih ili zastupnika nastala u vezi Internet stranice ili Vašeg upotrebe Mylan-ovog sadržaja, bez obzira na uzrok (ugovorna, vanugovorna odgovornost, kršenje garancije ili drugo), neće prelaziti ukupan iznos od 12.000 (dvanaest hiljada) dinara. Nijedna odredba u ovim uslovima korišćenja ne može da isključi ili ograniči odgovornost za prevaru, smrt ili ličnu povredu koja je nastala našom krajnjom nepažnjom ili bilo koju odgovornost koja ne može biti isključena ili ograničena zakonom.

Pristupanjem ovoj Internet stranici i njenim korišćenjem, korisnik se izričito odriče, u maksimalnoj meri dozvoljenoj odredbama ZOO prava na naknadu štete u gore navedenim slučajevima u kojima Društvo isključuje ili ograničava svoju odgovornost.

Obeštećenje

Saglašavate se da ćete odbraniti, obeštetiti i da nećete držati odgovornim Društvo i svake predstavnike, zastupnike, direktore, zaposlene Društva od svih zahteva i tužbi, uključujući, ali se ne ograničavajući, na razumne naknade za pravne i računovodstvene usluge, koje nastanu u vezi sa: (i) Vašom upotrebom ili oslanjanjem na sadržaj bilo kog trećeg lica, (ii) Vašom upotrebom ili oslanjanjem na sadržaj Društva, (iii) Vašom zloupotrebom Internet stranice, ili (iv) Vašom povredom ovih uslova korišćenja. Društvo će Vas obavestiti o takvim zahtevima, bez odlaganja.

Sadržina nema karakter saveta

Ništa što predstavlja sadržaj Internet stranice ne može da se smatra medicinskim, pravnim, finansijskim savetom, savetom za investicije, niti bilo kakvim drugim savetom. Bez ograničenja, ništa što je sadržano na sajtovima ne može zameniti medicinski savet, posete lekaru ili preporuke date od strane ovlašćenih pružalaca zdravstvenih usluga.

Vaše ponašanje

Ne možete izmeniti niti pokušati da izmenite Internet stranicu. Ne možete napraviti link prema Internet stranici bez prethodnog pisanog odobrenja Društva. Dodatno, ne možete na bilo koji način upotrebljavati usluge Internet stranice na način na koji bi onesposobili, preopteretili ili oštetili bilo koji od servera Društva ili servera kojima Društvo može pristupiti, niti možete uticati na korišćenje i upotrebu usluga Internet stranice od strane trećih lica, računarskih sistema ili mreža koje su povezane na bilo koji Mylan server ili Internet stranicu, posredstvom hakerskih aktivnosti ili na bilo koji drugi način. Ne možete preuzeti niti pokušati da preuzmete bilo kakve materijale ili informacije na bilo koji način, koji nisu stavljeni na raspolaganje putem Internet stranice sa namerom da se korisnicima omogući pristup takvim materijalima i informacijama.

Možete upotrebljavati usluge Internet stranice za sopstvene, nekomercijalne upotrebe. Ne možete koristiti usluge Internet stranice za (i) slanje komentara koji sadrže „spam“ ili druge poruke koje dupliciraju sadržinu ili poruke koje nisu zatražene ili su na drugi način protivne propisima; (ii) pohraniti ili postaviti uznemirujući, preteći, nepristojan, pogrdan sadržaj ili sadržaj koji na drugi način nije u skladu sa propisima, uključujući materijal koji je štetan po dicu ili koji krše prava privatnosti trećih lica; (iii) pohraniti ili postaviti materijale koji sadrže softverske viruse ili druge štete računarske kodove, datoteke, skripte, agente ili programe; ili (iv) zastupati, za komercijalne upotrebe, bilo kog korisnika Internet stranice u vezi sa njihovim sadržajem, upotrebom bilo kakvog ličnog podatka ili na forumima na Internet stranici.

Ne možete zaobići, onemogućiti ili na drugi način uticati na sigurnosne sisteme Internet stranice

Isključenje odgovornosti u drugim slučajevima

Pored činjenice da Društvo ulaže napore da obezbedi da su informacije na Internet stranici tačne, Društvo ne garantuje preciznost i potpunost materijala koji su postavljeni na Internet stranici. Društva može napraviti izmene materijala na Internet stranici ili na proizvodima i cenama koje su postavljene na Internet stranici, u bilo koje vreme bez obaveze posebnog obaveštavanja. Materijal postavljan na Internet stranici može biti zastareo i Društvo ne preuzima bilo kakve obaveze na osvežavanje sadržaja na Internet stanici.

Materijali na Internet stranici su postavljani „u viđenom stanju“, bez bilo kakvih garancija, potvrda ili drugih izjava bilo kakve vrste. S tim u vezi, u maksimalnoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom, Društvo isključuje svaku vrste garancije, reprezentacija bilo kakve vrste (uključujući, ali bez ograničavanja na: zahteve zadovoljavajućeg kvaliteta, podobnosti za opštu ili određenu upotrebu) koja može u smislu ovih uslova korišćenja imati značaj u vezi sa Internet stranicom.

Pristupom ovoj Internet stranici i njenom upotrebom, korisnik se izričito odriče, u maksimalnoj dozvoljenoj meri predviđenoj ZOO, prava na naknadu štete u gore navedenim slučajevima u kojima Društvo isključuje ili svoju ograničava odgovornost ili druge garancije.

Merodavno pravo

Merodavno pravo koje se primenjuje na ove uslove korišćenja i njihovo tumačenje je pravo Republike Srbije, u vezi s bilo kojim sporom između Vas i Društva koji mogu nastati u vezi sa ovim uslovima korišćenja ili u vezi predmeta koji ovi uslovi uređuju. Korisnik i Društvo su saglasni da će svaki spor između njih koji nastane u vezi sa ovim uslovima korišćenja ili koji se tiče predmeta koji uređuju ovi uslovi korišćenja biti rešen od strane nadležnog organa u Republici Srbiji (ekskluzivna nadležnost).

Poslednji put izmenjeno  12.10.2018.